Moscow, Kotsyubinskogo st., 4
(495) 221 65 57

Company awards

Letter of Appreciation Toy 2008
Letter of Appreciation Toy 2008
Trimo-VSC
Trimo-VSC
Diploma Toy 2008
Diploma Toy 2008
Diploma InterAuto 2009
Diploma InterAuto 2009
Diploma Rest autumn 2008
Diploma Rest autumn 2008
Diploma Promediateh 2009
Diploma Promediateh 2009
Diploma Promediateh 2009
Diploma Promediateh 2009
Diploma Promediateh 2010
Diploma Promediateh 2010
Diploma Promediateh 2011
Diploma Promediateh 2011
Diploma Promediateh 2012
Diploma Promediateh 2012
Certificate of III category
Certificate of III category